اولین عابر بانک در ایران

اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری در شعب مرکزی بانک بیمه بازرگانان در دی ماه ۱۳۵۱راه افتاد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا
184/