کاهش 15 درصدي برداشت زعفران در گناباد

برداشت زعفران در گناباد 15 درصد کاهش یافت.

به گزارش خبر گزاری صدا و سیما، رئیس اداره جهاد کشاورزی گناباد امروز گفت: در حالیکه درشرایط مناسب اقلیمی میانگین عملکرد برداشت زعفران از مزارع این شهرستان 5 کیلوگرم در هکتار است این رقم امسال به 3 کیلوگرم درهکتارکاهش یافته است.

علیرضا حسین زاده افزود: امسال از سطح سه هزار و 500 هکتار زمین زراعی زعفران درگناباد، 10 هزارو 500 کیلوگرم زعفران برداشت شد.

او استمرار خشکسالی سالهای اخیر، کاهش منابع آبی، گرمای شدید تابستان و استفاده بی رویه از علف کش های گیاهی در باغهای زعفران را از جمله دلایل کاهش میزان برداشت زعفران اعلام کرد.

حسین زاده از کشاورزان خواست از علف کش ها به میزان مناسب و با رعایت دقیق درصد و تاریخ مصرف و انقضاء آن در زمینهای کشاورزی استفاده کنند.
184/