تصادف مرگبار چهار کامیون

تصادف این چهار دستگاه کامیون در محور کرمانشاه-سنندج رخ داد و منجر به کشته شدن دو راننده شده و راننده سوم را نیز به کما برد. جزئیات بیشتر از علت و چگونگی این حادثه مخابره نشده است.

(تصاویر) تصادف مرگبار چهار کامیون
(تصاویر) تصادف مرگبار چهار کامیون
(تصاویر) تصادف مرگبار چهار کامیون
(تصاویر) تصادف مرگبار چهار کامیون
(تصاویر) تصادف مرگبار چهار کامیون
(تصاویر) تصادف مرگبار چهار کامیون
(تصاویر) تصادف مرگبار چهار کامیون
(تصاویر) تصادف مرگبار چهار کامیون
(تصاویر) تصادف مرگبار چهار کامیون
(تصاویر) تصادف مرگبار چهار کامیون
(تصاویر) تصادف مرگبار چهار کامیون
(تصاویر) تصادف مرگبار چهار کامیون
(تصاویر) تصادف مرگبار چهار کامیون
(تصاویر) تصادف مرگبار چهار کامیون