حل مشکل رکود در بخش مسکن عزم ملی می خواهد

موبنا - سمیه داوری : یک کارشناس مسکن گفت : در بسته اخیر دولت هیچ تصمیم و اثر مثبتی در خصوص خروج مسکن از رکود دیده نمیشود و فقط به بخش خودرو واتفاقات پیرامون آن توجه شده است.

حمید نیلی زاده در گفتگو با موبنا افزود: : د رجلسه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص این خروج مسکن از رکود  بحث هایی صورت گرفت اما فعلا چیزی را تصویب نشده است .هرچند که اگر این بحث ها هم تصویب شود  بعید میدانم اتفاقی مثبت در این بخش رخ دهد .

وی دلیل عدم موفقیت این تصمیمات را اقساط بسیار سنگین و شرایط سخت برای دریافت این وامها دانست و ادامه داد: از آنجایی که همه افراد نمی توانند از هر قشری از این وامها بهره مند شوند لازم است که شرایط را کمی راحت تر کنند.

نیلی زاده گفت: اقساط این وامها بسیار بالا و با بهره های زیاد است که تمام افراد مخصوصا قشر ضعیف جامعه که اتفاقا بسیار هم به این وامها برای برطرف نیاز اصلی خود که همانا خانه هست احتیاج دارند  نمی توانند از آن بهره مندشوند به دلیل اینکه توانایی باز پس دادن این اقساط را نخواهند داشت.پس اگر این وامها برای این افراد است بهتر است که حتما فکری با کارایی بالاتر در پس این اتفاق باشد.

این کارشناس مسکن خاطر نشان کرد: از همین رو انتظار میرود که تمام افراد و دولت مردان دست به دست یکدیگر دهند و هیچ کدام به دلیل منافع سازمان خود به صورت انفرادی عمل نکنند و تصمیم نگیرند و به جهت رفاه حال مردم متحد شوند و هر چه زودتر این مشکل را حل کنند  به دلیل اینکه حل این معضل باعث خواهد شد که 1200 کالا که وابسته به مسکن هستند به تولید خود برگردنند و بازار مسکن هم به چرخه گذشته خود بازگردد و مشکل بسیاری از افراد که قدرت خرید خانه ندارند به آنها بازگردد.