سکوت علمای ساری درخصوص بدحجابی جای تامل دارد

وجود دختران و زنان بدحجاب که برای تماشای هیئت های عزاداری درایام سوگواری سالار شهیدان درخیابان ها ومسیرهای عبورهیئت ها به چشم می خورند دل هرمسلمان آزاده وارزشی را درساری به درد آورد ، همه مسئولین دراین بحث بی تفاوتی مطلق داشته اند امامن درعجب هستم که علمای شهرساری چقدر سکوت اختیارکرده اند؟

البته چندسالی است که اکثراجتماعاتی که درمرکزاستان به بهانه های مختلف ازجشن ها و همایش هاوجشنواره ها برگزارمی شود ، اسیرحضورزنان ودختران بدحجاب است وحتی برخی ازمسئولین برای حضوراین زنان هزینه های هنگفتی هم ازجیب مردم متقبل می شوند وجالب اینکه ازحصول این همایش ها ، بسیاری ازدختران و زنان بدحجاب درامور فرهنگی برخی ازتشکیلات اداری جذب شده اند !!!
زمانیکه ملاک ومعیارجذب نیروهادربرخی ازتشکیلات فرهنگی آنهم دربرخی ازادارات نوع آرایش وسبک حجاب آنها ارزیابی می شود، نباید ازفعالیت های فرهنگی وحتی عملکرد مسئولین دربرخی ازفسادهای اخلاقی متعجب شد!
بسیاری ازمسئولین استان مازندران دراین حوزه متأسفانه با سکوت مطلق خود به نوعی بی مسئولیتی درقبال این سوء جریان را به نمایش گذاشته اند واینگونه تصورمی شود آنها از تهاجم فرهنگی غرب درکشورمان رضایت کامل دارند.
بنده با صراحت اعلام می دارم که بسیاری ازعلمای شهرمان دراین رابطه نه تنها سکوت اختیارکرده اند بلکه دربرخی ازمجالس ومراسمی که حضورآنها به هیچ عنوان ضرورتی نداشت باحضورشان موجب زیرسوأل رفتن جایگاه خودشان هم شده اند، متأسفانه دراین حوزه مسئله مهم دینی امربه معروف و نهی ازمنکربه کلی به فراموشی سپرده شده است .