مدیر عامل کارگزاری بانک آینده :

بازار سرمایه دیگر خواسته سیاسی ندارد

موبنا - سمیه داوری : مدیر عامل کارگزاری بانک آینده 'گفت : انتظارات بازار بلاخره با فرازو نشیبهای بسیار زیاد با امضای برجام د رمجلس و تصویب آن به سرانجام رسید. از همین رو نهایت خواسته بازار سرمایه از نظر سیاسی تامین شده و بیش از این انتظارات دیگری وجود ندارد.

 

فردین آقا بزرگی در خصوص نقش تصویب برجام بر بازار سرمایه به موبنا گفت:: مسله دیگری که به وضوح نمایان است آن است که منشا اصلی تمام فعل و انفعالات بورس مسایل اقتصادی حاکم بر وضعیت اقتصادی است که سیاست گذاران اقتصاد اتخاذ می کنند .

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای بنده به عنوان یک کارشناس بازار تعجب برانگیز است که د رنقطه ایده آل بازار ما کاهش رقم شاخص داشته ایم و بازار دراین وضعیت حالت سردرگمی قرار گرفته که با مرور زمان بیشتر متوجه می شویم که آثار تصمیمات تا چه حد میتواند دربازار تاثیر گذار باشد.

آقابزرگی د رپاسخ به این پرسش که تصویب برجام چه زمانی آثار خود را د راقتصاد نشان خواهد داد گفت: با صرف تصویب برجام نمیتوان انتظار داشت که آثار آن به سرعت در بازار احساس شود. به دلیل اینکه هر اتفاقی چه در رشد و چه در افول سهام و بازار سرمایه زمان بر است تا خود را نشان دهد. همچنین د رحال حاضر گزارش عملکرد 3 ماهه و 6 ماهه شرکتها اصلا خوب و مناسب نیست اما میتوان انتظار داشت که با تصویب برجام تا پایان سال اتفاقات بهتری د راین حوزه رخ دهد

وی افزود: برای دیدن آثار مشهودتراگر مشکلی در خصوص بودجه، فشارهای خارج از کشور د رحوزه نفت و دیگر مسایل پیش نیاید باید به ابتدای سال 95 و میانه این سال اشاره کردو وامیدوار بود که آثار مثبت این اتفاق را در این سال شاهد باشیم.