10 زن داعشی خطرناکتر از 100 مرد داعشی

یک پژوهشگر مسایل گروههای تروریستی و تندرو ، اقدام گروه تروریستی داعش دربه کارگیری 10 زن سعودی را با قدرت اجرایی 100 مرد برابر دانست.

” فارس حازم” اقدام گروه تروریستی داعش در جذب زنان را خطرناک توصیف کرد و گفت: به کارگیری 10 زن تروریست سعودی در داعش با قدرت اجرایی 100 مرد داعشی برابر است.

حازم در گفت وگو با الوطن خاطرنشان کرد، نظارت امنیتی بر زنان آسان نیست زیرا نشستهایشان بسیار بسته و غیر قابل نفوذ است و این مساله روند شناسایی و بازداشت آنان را بسیار دشوار می کند.

وی بیان کرد: اینگونه ویژگی های زنان موجب می شود به آسانی باندهای تروریستی تشکیل دهند که شناسایی آنان توسط نهادهای امنیتی و جامعه را با  دشواری مواجه می کند.

وی افزود: باندهای تروریستی همه اقشار جامعه اعم از تحصیل کرده و بیسواد را هدف قرار داده و آنان را جذب می کند به طوری که پس از افزایش جذب پزشکان توسط این گروه ها دیگر هیچ گروه شغلی خاصی باقی نمانده که گروه های تروریستی آنان راجذب نکرده باشند.

پژوهشگر مسایل گروههای تروریستی و تندرو خاطرنشان کرد، نقشه داعش گسترده شده به گونه ای که پزشکان، مهندسان، بیسوادان، راهزنان و تروریستها را نیز به کارگیری می کند.

وی گفت: نیاز این گروه تروریستی به پزشکان و کادرهای پزشکی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی عادی است اما واقعیت این است که پزشکان جذب شده در این گروه نیز عملیات انتحاری انجام می دهند که بیانگر این است که همه اقشار مختلف جامعه در نقشه این گروه مورد هدف هستند.

حازم افزود: گروه شماره یک در نقشه دیروز و امروز داعش که مورد هدف است گروه هایی با انحراف اخلاقی هستند آنها به دو دلیل، داشتن احساسات طغیانگر و تمایل به توبه سریع، بسیار مورد توجه داعش هستند که داعش نیز با تغذیه افکار گمراه کننده به آنان و فریب دادن آنان با حوریهای بهشتی، آنها را برای انجام عملیات انتحاری ترغیب می کند.

وی گفت: بیشتر عناصر داعش گروههای منحرف، معتادها و راهزنان سعودی هستند و هدف قرار دادن این گروه و قانع کردنشان به توبه سریع و اقدام برای اجرای عملیاتهای انتحاری آسان است.

حازم خاطرنشان کرد، افکار تندروانه معمولا پسران و دختران را جذب می کند و دو طرف پذیرای آن هستند و زنان مورد هدف نیز زنان عصبی و زنان مذهبی گمراه هستند.

وی درباره گمراه کردن برخی عناصر تروریستی که پس از پایان محکومیت خود پشت میله های کمیته های مشاوره هستند، گفت: دروغ تنها راه برای پنهان کردن افکار سرطانی است و تروریسم خود شبیه بیماریهای سرطانی است.

176/