ايران:

مخابرات بزرگترين شرکت بورس شد

اين روزنامه گزارشي در مورد بورسي شدن مخابرات وگذر از قيمتهاي اوليه مطلبي را درج کرده است.