جهان صنعت:

ضرورت افزايش دسترسي به اطلاعات

اين روزنامه در گزارشي با نام "ضرورت افزايش دسترسي به اطلاعات" به الزام ايجاد دولت الکترونيکي در کشور پرداخته است.