فناوران:

همايش اتصال مدارس به شبکه ملي اينترنت

اين روزنامه در شماره امروز خود خبري در مورد همايش اتصال مدارس به شبکه ملي اينترنت به چاپ رسانده است.