مدير عامل شرکت مخابرات ايران :

زمان ارائه تلفن ثابت اعتباري نا مشخص است

موبنا – به گفته مدير عامل شرکت مخابرات ايران همچنان زمان ارائه تلفن ثابت اعتباري نامشخص است.

صابر فيضي در گفت وگو با خبرنگار موبنا  اظهار داشت:در حال حاضرمراحل کارشناسي به منظور ارائه تلفن ثابت اعتباري، مدتي است که آغاز شده و کارشناسان در حال بررسي اين طرح هستند.
وي ادامه داد: اين طرح در بيشتر استان هاي کشور اجرايي شده و  سه استان به عنوان پايلوت اين طرح مشخص شده که هنوز نتايج قطعي آن نامشخص است. 
در صورت اجرايي شدن اين طرح، مردم مي‌توانند با داشتن يک شماره تلفن و خريد کارت شارژ اعتباري، به شبکه تلفن ثابت متصل شوند. متقاضيان مي بايست دستگاه تلفن هايي که مي تواند خدمات فوق را ارائه دهد تهيه کنند.
طبق پروانه شرکت مخابرات هزينه اتصال تلفن ثــابت اعتبـاري ( پيش پرداخت ) به ازاء هر خط ، 100 هزار ريال درنظر گرفته شد و عوارض و ماليات متعلقه آن ،طبق قانون قابل وصول است. همچنين به گفته مدير عامل شرکت مخابرات ايرات طبق ماده 9 پروانه شرکت مخابرات ايران ، تعرفه خدمات پيش پرداخت مخابرات مي تواند تا حداکثر 50 درصد بيش تر از خدمات پس پرداخت اين شرکت باشد.
117/13