ميانگين بهاي انواع سيم کارت

موبنا- گزارش موبنا از ميانگين بهاي انواع سيم کارت در روز دو شنبه در پنج منطقه تهران

قيمت ها به هزار تومان است

کد انواع سيم کارت


صفر


کارکرده


خريد


فروش


خريد


فروش


کد يک
550


570


کد دو


565


575


390


    410


کد سه


460


470


350


360


کد چهار


345


355


275


285


کد پنج


350


360


270


285


کد شش


320


330


250


265


کد هفت


300


320


240


25


کد هشت


270


280


235


 


245


 


کد نه (اعتباري دولتي ) 


27


35


متغير


 ( بسته به ميزان


شارژ )


متغير ( بسته به ميزان شارژ )


تاليا


46


55


متغير


 ( بسته به ميزان


شارژ )


متغير ( بسته به ميزان شارژ )


ايرانسل


148


150


متغير


 ( بسته به ميزان


شارژ )


متغير


 ( بسته به ميزان


شارژ )


ايرانسل (اعتباري )


9


10


متغير


 ( بسته به ميزان


شارژ )


متغير


 ( بسته به ميزان


شارژ )