تاثير تلفن همراه بر فرهنگ و زبان محاوره اي مردم

موبنا-فناوري تلفن همراه امروزه با رشد و توسعه غير قابل انتظار، به جزء تفکيک ناپذير زندگي و يکي از ابزار هاي مهم تاثيرگذار در رفتار اجتماعي ، فرهنگ و اقتصاد جوامع تبديل شده است.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” ، تحقيقات نشان مي دهد که ارايه گوشي هاي پيشرفته و سرويس هاي ارزش هاي افزوده تلفن همراه حتي در زبان و گفتار مردم تاثير داشته و اين امر حساسيت  و توجه اهالي فرهنگ و کارشناسان اموراجتماعي را برانگيخته است.
تاثير اين ابزار نوين ارتباطي حتي در کشورهاي فقير که تقاضا براي خريد تلفن همراه در آن به سرعت در حال افزايش است،  ديده مي شود و براي مثال تازه ترين بررسي ها نشان مي دهد که تلفن همراه تاثير خاصي بر فرهنگ محاوره مردم اوگاندا گذاشته است.
 به گزارش پايگاه اينترنتي “مونيتور”،  “کاسالينا ماتوو” يکي از محققان اوگاندايي با اجراي يک طرح پژوهشي در زمينه مکالمات و جنبه ها ي فرهنگي زبان اوگاندايي اعلام کرد ، از زماني که استفاده از زبان انگليسي براي کاربردهاي تلفن همراه در اين کشور رايج شد ، نا شاهد تاثيرات قابل توجهي روي زبان محاوره اي مردم اوگاندا هستيم.
وي اعلام کرد، مردم آفريقا  به زبان توجه بسياري دارند اما تلفن همراه با وارد کردن اصطلاحاتي خاص اين فرهنگ محاوره اي را تغيير داده است.
وي گفت:مردم هنگام مکالمه با تلفن همراه به دليل اين که به هزينه آن نيز توجه مي کنند سعي مي کنند تا آنجا که مي توانند از اصلاحات رايج موبايلي استفاده کنند که اين خود تاثير خاصي بر فرهنگ محاوره اين کشورگذاشته است.
ماتوواعتقاد به ضرب المثل “وقت طلاست” اشاره مي کند و مي گويد :رعايت زمان و استفاده بهينه از آن نيز تاثير خود را بر فرهنگ محاوره مردم اين کشور با تلفن همراه گذاشته است بطوري که باعث شده آنها براي هر چه کوتاه تر کردن مکالمات تا آنجا که مي توانند از اصطلاحات رايج وارد شده با اين فناوري قرن بيستم استفاده کنند.
وي در بررسي خود همچنين اعلام کرد :طرز مکالمه، به شخصي که با آن صحبت مي کنيم نيز بستگي دارد بطوري که اگر براي اولين بار با فردي صحبت کنيم مجبورهستيم از راه معمول و مرسوم  محاوره استفاده کنيم اما در غير اين صورت ترجيح مي دهيم براي صرفه جويي در وقت و کاهش هزينه تا آنجا که امکان داشته باشد از اصطلاحات موبايلي استفاده کنيم.
شمار کاربران تلفن همراه در اوگاندا بيش از پنج ميليون نفر اسيت و دراين کشورپنج اپراتور تلفن همراه فعاليت مي کنند که MTN   با 2 ميليون و 362 هزار مشترک بيشترين تعداد کاربران را در اين کشور به خود اختصاص داد.
134/14