آمريکايي ها تمايلي به استفاده از تلفن همراه در هواپيما ندارند

موبنا-بيشتر کاربران آمريکايي به دليل خطرات احتمالي مخالف استفاده از تلفن همراه در هواپيما ستند.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از پايگاه اينترنتي “کورانت”، نتايج تحقيقي که هفته گذشته توسط اداره حمل و نقل آمريکا انجام شد، حاکي از آن است که بيشتر کاربران آمريکايي به استفاده از تلفن همراه در هواپيما تمايلي ندارند.
بر اساس اين تحقيق 2/45 درصد کاربران آمريکا با استفاده از تلفن همراه در هنگام پرواز مخالف هستند و
7/39 درصد کاربران اعلام کردند در صورتي که تلفن همراه به تجهيزات امنيتي هواپيما آسيبي نزند استفاده از آن مانعي ندارد.
15 درصد کاربران آمريکايي نيز در مورد استفاده از تلفن همراه يا عدم استفاده از آن در هواپيما مطمئن نبوده واطلاعات کافي نداشته اند.
بيشتر فرودگاه هاي بين المللي در سراسر جهان اجازه استفاده از تلفن همراه را در هنگام پرواز صادر کرده اند اما برخي پرواز هاي آمريکا در اين مورد مستثني است زيرا رگولاتورهاي دولتي بر اين باورند که امواج تلفن همراه روي تجهيزات هواپيما و سيستم امنيتي آن تاثير مخرب مي گذارد.
در حال حاضر تعداد کاربران خطوط تلفن همراه در کل آمريکا حدود 243ميليون نفر و ضريب نفوذ ان 81درصد است.
آمريکا  18اپراتور تلفن همراه فعال  دارد که AT&Tبا بيش از 70ميليون کاربر و ارايه سرويس هايي چونAMPS ,TDMA ,GSM ,GPRS ,EDGE, UMTS و  HSDPA رتبه اول را در اين کشور و رتبه دهم را در جهان دارا مي باشد.
112/ 14