براي واگذاري مخابرات بايد وزارت اقتصاد تعهد دهد

شرکت مخابرات ايران-دکتر محمد سليماني ، در مورد ديدگاه سازمان بورس که عرضه سهام شرکت مخابرات را منوط به امضاي تعهد نامه وزارت ارتباطات در خصوص بدهي هاي احتمالي کرده است،گفت:

ازآنجا که اختيارات شرکت هاي واگذاري طي يک صورتجلسه به وزارت امور اقتصاد و دارايي منتقل مي شود ، آن وزارتخانه بايد به بورس تعهد دهد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تصريح کرد : اگر قرار باشد به جاي وزارت اقتصاد ، دولت به بورس تعهد دهد ، بايد اين پيشنهاد در دولت بررسي و تصويب شود.