قدس:

عشاير فارس داراي تلفن ثابت و همراه شدند

روزنامه قدس در شماره امروز خود خبري با عنوان " عشاير فارس داراي تلفن ثابت و همراه شدند " را منتشر کرده که دراين مطلب آمده است منطقه دشت کلوان به شبکه هاي تلفن ثابت و سيار پيوست.