ميانگين بهاي انواع سيم کارت

موبنا- گزارش موبنا از ميانگين بهاي انواع سيم کارت در روز دوشنبه از پنج منطقه تهران بدين شرح است: قيمت ها به هزار تومان است


 

کد انواع سيم کارت


صفر


کارکرده


خريد


فروش


خريد


فروش


کد يک
585


595


کد دو


570


585


410


    430


کد سه


460


470


350


360


کد چهار


350


360


290


300


کد پنج


360


370


280


290


کد شش


330


340


260


270


کد هفت


300


330


250


265


کد هشت


270


290


235


 


250


 


کد نه (اعتباري دولتي ) 


27


35


متغير


 ( بسته به ميزان


شارژ )


متغير ( بسته به ميزان شارژ )


تاليا


46


55


متغير


 ( بسته به ميزان


شارژ )


متغير ( بسته به ميزان شارژ )


ايرانسل


148


150


متغير


 ( بسته به ميزان


شارژ )


متغير


 ( بسته به ميزان


شارژ )


ايرانسل (اعتباري )


9


10


متغير


 ( بسته به ميزان


شارژ )


متغير


 ( بسته به ميزان


شارژ )