همشهري :

امروز و فرداي عرضه مخابرات ادامه يافت

روزنامه همشهري در شماره امروز خود خبري با عنوان " امروز و فرداي عرضه مخابرات ادامه يافت " را منتشر کرده که دراين مطلب به بحث تاخير در عرضه سهام مخابرات در بورس اشاره شده است .