دنياي اقتصاد :

تخلف سايبر

روزنامه دنياي اقتصاد در شماره امروز خود گزارشي با عنوان " تخلف سايبر " را به قلم سونيتا سراب پور منتشر کرده که دراين مطلب به بررسي نحوه رسيدگي به جرايم موبايل در شوراي حل اختلاف در کشور پرداخته شده است .