رسالت:

انتقاد يک مشترک

روزنامه رسالت در شماره امروز خود انتقاد يک مشترک را در خصوص استقبال بيش از حد مردم از ارسال پيامک . کاربري ناردست اين سرويس در ميان مشترکان منتشر کرده است .