رييس ستاد بسيج اقتصادي وزارت بازرگاني :

از طرح اطلاع رساني کالا برگ از طريق پيامک استقبال مي کنيم

موبنا – رييس ستاد بسيج اقتصادي وزارت بازرگاني از طرح اطلاع رساني کالا برگ از طريق پيامک استقبال کرد .

جواد اسماعيلي در گفت و گو با موبنا گفت : اطلاع رساني از طريق پيامک به حوزه اجرايي ستاد بيسج اقتصادي وزارت بازرگاني مربوط نمي شود اما در صورتي که وزير بازرگاني در اين زمينه دستوري صادر کند ستاد بسيج اقتصادي از اين طرح استقبال خواهد کرد .
وي خاطرنشان کرد : امروزه کالا برگ براي خيلي از خانوار ها در کشور بسيار اهميت دارد و اين که از طريق پيامک اين کار صورت گيرد  کمک شاياني به مردم خواهد بود.
رييس ستاد بسيج اقتصادي وزارت بازرگاني با اشاره به اين که مرحله فوق العاده توزيع کالا برگ مرحله 13 استان تهران  از تاريخ 19 مرداد ماه در کشور توزيع مي شود ، گفت : در صورتي که پيامک در اين حوزه فعاليت مي کرد شايد گسترده ترين اطلاع رساني براي مردم صورت مي گرفت . 
b/14