نامه علم روز:

نوکيا در دو راهي عدل و ظلم

هفته نامه علم روز در مطلبي با عنوان نوکيا در دو راهي عدل و ظلم به موضوع ارائه ضمانت نامه محدود براي گوشي هاي تلفن همراه توسط نمايندگان رسمي و از کانال هاي قانوني اشاره کرد.