خراسان :

پيامهاي مردمي

روزنامه خراسان در بخش پيامهاي مردمي خود مطلبي با عنوان چرا هزينه پيامک در خطوط دولتي کم شده ولي در خطوط اعتباري 16 نومان است منتشر کرده است.