زمان واگذاري سهام مخابرات همچنان نامشخص است

مهر- مدير عامل شرکت مخابرات ايران اعلام نظر قطعي درباره زمان و حجم واگذاري سهام اين شرکت را منوط به اعلام EPS ( قيمت پايه سهام) توسط حسابرسي عنوان کرد.

صابر فيضي در گفتگو با مهر گفت: زمان واگذاري سهام شرکت مخابرات ايران منوط به سازمان حسابرسي است و اين سازمان نظر خود را درباره افزايش سرمايه ارائه کرده اما در خصوص EPS ( قيمت پايه سهام) هنوز اعلام نظر نکرده است.
مدير عامل شرکت مخابرات ايران افزود: پس از اعلام EPS شرکت مخابرات ايران زمان واگذاري سهام اين شرکت و حجم فروش مرحله اول براي کشف قيمت مشخص خواهد شد که احتمالا ظرف يک هفته انجام خواهد شد.
وي ادامه داد: رقم افزايش سرمايه شرکت مخابرات ايران مشخص شده است و از رقم قبلي 36 هزار و 900 ميليارد ريال به 45 هزار و 800 ميليارد ريال افزايش يافته است.
فيضي ابراز داشت: با وجود برخي تسويه حسابها در زير مجموعه شرکت مخابرات ايران رقم سرمايه اين شرکت افزايش يافته است و با کشف قيمت پيش بيني مي شود طي چند مرحله تا 80 درصد از سهام شرکت مخابرات ايران واگذار شود.