قيمت انواع سيم کارت در بازار روز پنجشنبه 03/05/87

گزارش خبرگزاري ها و روزنامه ها از ميانگين بهاي انواع سيم کارت در 24ساعت گذشته بدين شرح است :

 

کد انواع سيم کارت


صفر


کارکرده


خريد


فروش


خريد


فروش


کد يک
535000


560000


کد دو


535000


550000


370000


390000


کد سه


510000


520000


315000


330000


کد چهار


320000


340000


260000


280000


کد پنج


370000


385000


260000


275000


کد شش


350000


360000


250000


265000


کد هفت


305000


320000


240000


260000


کد هشت


290000


310000


230000


 


250000


 


کد نه (اعتباري دولتي ) 


27000


36000


متغير


 ( بسته به ميزان


شارژ )


متغير ( بسته به ميزان شارژ )


تاليا


46000


49000


متغير


 ( بسته به ميزان


شارژ )


متغير ( بسته به ميزان شارژ )


ايرانسل


140000


150000


متغير


 ( بسته به ميزان


شارژ )


متغير


 ( بسته به ميزان


شارژ )


ايرانسل (اعتباري )


9000


10000


متغير


 ( بسته به ميزان


شارژ )


متغير


 ( بسته به ميزان


شارژ )