84 كانال ارتباطي وارد مدار شبكه تلفن همراه خراسان شمالي شد

موبنا –84 كانال ارتباطي جديد با نصب و بهره برداري از دو سامانه BTS تلفن همراه ، در استان خراسان شمالي وارد مدار شد .

به گزارش خبرنگار موبنا به نقل از روابط عمومي شركت مخابرات خراسان شمالي،  به منظور افزايش ظرفيت و ميزان پوشش شبكه تلفن همراه در سطح استان طي تير ماه سال جاري تعداد دو دستگاه BTS با پوشش شهري و جاده اي به ترتيب در مناطق حصار گرمخان از توابع شهرستان بجنورد و پلميس از توابع شهرستان اسفراين فعال شده  كه ظرفيت هر يك از آنها  42 كانال است.
براساس گزارش اين روباط عمومي  ، همچنين  با نصب و راه اندازي يك دستگاه DLC با ظرفيت 120 شماره ، ساكنان روستاي خطاب نيز از طريق مركز گرمخان از نعمت تلفن منزل بهره مند شدند .
بهره برداري از طرحهاي ياد شده در مجموع  2 ميليارد و 420 ميليون ريال  اعتبار در برداشته است .
117/14