ايرانسل درزمينه توليد سيم کارت و خدمات از حد معمول خارج شده است

موبنا – مخبر کميسيون صنايع و معادن گفت : شرکت ايرانسل در زمينه توليد سيم کارت بودن خدمات براي مردم از حد معمول خارج شده است .

علي اصغر يوسف نژاد نماينده مردم ساري در مجلس هشتم در گفت و گو با موبنا گفت : سيم کارت هاي توليد شده توسط اپراتور هاي معتبر بايد داراي خدمات پس از فروش باشند و در حد و اندازه هاي توانايي خود قدم بردارد .
وي افزود : ارائه نکردن خدمات پس از فروش براي سيم کارت ها مانند چاپ بي رويه اسکناس در کشور است.
يوسف نژاد اظهار داشت : دستگاه نظارتي دولت و مجلس در خصوص واگذاري بي رويه سيم کارت ها از سوي اپراتور ها بايد حساسيت خودشان را نشان داده و برخورد لازم را اعمال نمايند و اجازه ندهند توليدات بدون خدمات در جامعه گسترش پيدا کند.
نماينده مردم ساري در مجلس هشتم گفت : خصوصي سازي فعاليت مناسبي است که طبق دستور مقام معظم رهبري و سند چشم انداز 20 ساله در دولت و مجلس در حال پيگيري است .
وي ادامه داد:در اجرا امر خصوصي سازي نبايد ضعيف عمل کرد وهرگونه فعاليت غير کارشناسي مانع انجام اين امر خواهد شد.
مخبر کميسيون صنايع و معادن مجلس خاطر نشان کرد:با واگذاري اپراتور ها به بخش هاي خصوصي هزينه هاي دولت کاهش پيدا خواهد کرد و بيشتر دولت موظف به نظارت در اين زمينه خواهد بود، که البته اين نيز مستلزم شفاف سازي در قوانين حاکم در کشور است. 
 b/13