رشد آرام تعداد کاربران پاکستان در سال 2008

موبنا-تازه ترين بررسي ها نشان مي دهد که ضريب نفوذ تلفن همراه در پاکستان در طول فصل دوم 2008 ميلادي حدود 50درصد بوده است و تا پايان اين فصل به 51درصد رسيده است که اين آمار نشان دهنده رشد آرام تعداد کاربران در اين کشور است.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت سلولارنيوز”،در اين گزارش آمده است :تعداد کاربران پاکستان تا پايان فصل دوم حدود 88ميليون  و 20هزار نفر بوده است که انتظار مي رود با افزايش ماهانه يک ميليون و 900هزار کاربر تعداد کل آنان تا پايان فصل سوم به 90ميليون کاربر برسد.
اين بررسي نشان مي دهد که رشد کاربران تلفن همراه در بعضي از بزاه هاي زماني کند  است بطوري که رشد اين بازار در ماه ژوئن تنها 1.5درصد بر آورد شده است.
اپراتور موبي لينک نماينده اوراسکام  با 2ميليون و30هزارکاربر در ميان ده اپراتورتلفن همراه پاکستان سکان دار بازار ارتباطي اين کشور  است.
134/14