کشف تلفن همراه در کيک تولد در زندان ايرلند

موبنا-مقامات مونتجوي ،زنداني در ايرلند اعلام کردند که موفق به کشف تلفن همراه در يک کيک تولد شدند.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”،در گزارش اين زندان آمده است کيک حاوي تلفن توسط کشيش وارد زندان شده بود .
کشيش در بازجويي با رد اتهامات وارده اعلام کرد که هيچگونه اطلاعي از تلفن جاسازي شده در کيک نداشته است.
وي افزود: يکي اززندانيان براي جشن تولد يکي از مقامات زندان کيکي سفارش داده بود که يکي از افسران از من درخواست کرد که کيک را به زندان بياورم .
وي درادامه خاطر نشان کرد روزي که کيک را به زندان آوردم آن را از جايگاه مخصوص برا ي کنترل با اشعه ايکس عبور دادم که متوجه وجود تلفن همراه درآن شدم.
مقامات زندان اعلام کردند در حال بازجويي از زنداني سفارش دهنده کيک هستند تا عامل اصلي اين اقدام را دستگير کنند.
134/14