فناوران :

رقابت سه غول تلفن همراه در بازار ايران

روزنامه فناوران در شماره امروز خود گفت و گويي با عضو هيات مديره شرکت مخابرات انجام داده که در اين مطلب به بررسي موضوع ممنوعيت واردات تجهيزات مخابراتي و توليد اين تجهيزات از سوي چيني ها براي کشور پرداخته شده است.