خراسان:

انتقاد يک مشترک

روزنامه خراسان در شماره امروز خود انتقاد يک مشترک را در خصوص کسر اعتبار بي دليل سيم کارت هاي ايرانسل منتشر کرده است .