راه اندازي سايت WLL-GSM در خراسان رضوي

خبرگزاري موج - سايت WLL-GSM در خراسان رضوي ره اندازي شد.

 به گزارش موج،در راستاي توسعه شبكه مخابرات روستايي كشور و بهره مند ساختن هرچه بيشتر هموطنان روستايي از مزاياي ارتباطات تلفني كه تحول بي سابقه اي را در مناسبت هاي اقتصادي- اجتماعي اين مناطق به وجود خواهد آورد؛ ارتباط روستاي ملك آباد از سايت خرگوشي در شهرستان تربت جام و روستاي سنگ سفيد از سايت خير آباد در شهرستان چناران واقع در استان خراسان رضوي، از طريق WLL_GSM راه اندازي شد.