مدير كل امور مشتركان ارتباطات سيار خبر داد:

فراهم شدن امكان پرداخت قبوض در همه‌ي شعب بانك‌هاي دولتي

ايسنا-مدير كل امور مشتركان شركت ارتباطات سيار ايران گفت: بر اساس مكاتباتي كه با بانك مركزي داشتيم مشتركان از اين پس مي‌توانند براي پرداخت قبض‌هايشان به همه‌ي شعب بانك‌ها به غير از بانك‌هاي خصوصي مراجعه كنند و محدوديت زماني پرداخت نيز در اين زمينه وجود ندارد.

علي حميدي در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد:‌ ‌چهار بانك ملت، ملي، سپه و صادرات بعد از دريافت قبض‌ها، فايل مربوطه را پس از 24 ساعت به شركت ارسال مي‌كنند بنابراين ما پيشنهاد مي‌كنيم كه مشتركان اين بانك‌ها را براي پرداخت قبوض در اولويت قرار دهند زيرا ساير بانك‌ها فايل‌ها را چهار روز تا يك هفته بعد از دريافت قبض به شركت ارسال مي‌كنند.
وي گفت:‌ ممكن است خط مشتركان در ميان دوره به دليل مكالمه‌ي زياد يا به دليل رومينگ قطع شده باشد، بنابر اين مشتركان مجبور به پرداخت قبض ميان‌ دوره و قبض دوره‌ي قبلشان هستند، بنابراين نبايد مشكلي در اين زمينه داشته باشند.
مدير كل امور مشتركان شركت ارتباطات سيار ايران گفت: البته مشتركان مي‌توانند قبوض خود را از طريق اينترنتي پرداخت كنند و با ارسال حرف لاتين (R) به شماره‌ي 30009، شناسه‌ي قبض و شناسه‌ي پرداخت به آن‌ها داده مي‌شود كه از اين طريق مي‌توانند به پرداخت قبضشان اقدام كنند.