جرائم تلفن همراه توسط شوراي حل اختلاف جرايم اينترنتي بررسي مي شود

موبنا – عضو اصلي شوراي حل اختلاف ويژه جرائم اينترنتي از بررسي جرائم تلفن همراهي که در فضاي سايبر صورت مي گيرد توسط اين شورا خبر داد.

“باقرافخمي” عضو شوراي حل اختلاف ويژه جرائم اينترنتي در گفت و گو “موبنا” اظهار داشت: دادگاه هاي جرايم رايانه اي شکل ماهوي تخلفاتي را که در فضاي سايبر صورت مي گيرد بررسي مي کنند.
وي افزود: اگر تخلفات تلفن همراه در فضاي سايبر صورت گيرد و رسيدگي به آن از جنبه تخصصي براي قاضي محرز نباشد، اين تخلفات در شوراي حل اختلاف جرايم اينترنتي مورد بررسي قرار مي گيرد.
وي محتواي MMSوSMSوپيام هاي ناخواسته را از جمله مواردي دانست که در اين دادگاه قابل رسيدگي است.
افخمي هک موبايل ، انشار تصاويراز طريق تلفن همراه، سرقت اطلاعات  و ساير تخلفات  مرتبط را   از جمله  جرائمي دانست  که تا کنون در اين  شورا  مورد بررسي  قرار گرفته  شده است.  افخمي  گفت: اين دادگاه با استناد  به مواد  قانون، مجازات  جرائم نقدي  وجزاي کيفري را از يک تا 91 روز  براي متخلفان در اين خصوص  در نظر مي گيرد.
به گفته اين مقام مسئول  همچنين دادگاه هاي ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به تمام شکاياتي که يک طرف دعوا، مردم و طرف ديگر دستگاه هاي اجرايي باشد فعال بوده و شکايات کاربران از مخابرات نيز در اين دادگاه مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
117/13