يادداشت

گفتمان منطقي

موبنا – حميد محمدي -براساس اظهارات مديران شرکت ارتباطات سيار، اپراتور اول تصميم دارد براي کاهش ذهنيت منفي مردم نسبت به آنتن هاي BTS که نصب و راه اندازي اين سايت ها را در برخي مناطق با مشکل مواجه کرده است ،

نامه هاي موسوم به ” همزيستي مسالمت آميز شهروندان در كنار سايت‌هاي BTS ” را همراه قبوض مشترکان ارسال کند.
اين اقدام شرکت ارتباطات سيار ، فارغ از مضر بودن يا نبودن آنتن ها که هنوز هم مورد ترديد بسياري از محافل علمي و مردم قرار دارد، حرکتي فرهنگي است که مي تواند کمک شايان توجهي به از بين بردن مقاومت مردم در برابر نصب سايت هاي BTS قلمداد شود.
در واقع ، اين اقدام که نوعي گفتمان منطقي به شمار مي رود و مخاطب اين اپراتور را توجيه مي کند که زندگي در کنار آنتن هاي بلند تلفن همراه آنگونه که تصور مي شود ، خطرناک و مضر نيست ، کارامدترين روشي است که مي توان از آن بهره گرفت.
از اين رو ، به مديران مخابرات دولتي  و شرکت ارتباطات سيار پيشنهاد مي شود ، مشابه اين اقدام را درباره ساير موارد مرتبط با مشترکان از جمله حقوق متقابل مشترک و اپراتور ، نحوه صحيح استفاده از خدمات مخابراتي و ارائه پيام هاي فرهنگي براي کاهش معضلاتي همچون مزاحمت هاي تلفني و مواردي از اين دست نيز به کار بندند.
آنچه مسلم است، مشترکان تلفن همراه در ايران، به رغم آن که حدود 15 سال از ورود اين پديده به کشور مي گذرد، هنوز هم با حقوق متقابل اپراتور و مشترک آشنا نيستند و اين وظيفه اپراتور دولتي است که خود را مسئول پاسخگويي به نيازهاي مردم بداند .
از سويي ، گزارش هاي رسمي حکايت از آن دارند که به موازات افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران، آمار پرونده هاي قضايي مرتبط، به شکل چشمگيري افزايش يافته است، که اين مساله گذشته از پيامدهاي اجتماعي که به همراه دارد ، مي تواند نوعي اختلال در نظام قضايي، محسوب شود و اپراتور اول بايد براي مقابله با اين معضل اقدام نمايد.
بديهي است ، انتشار نامه هاي همراه با قبوض اپراتور اول، زمان ، انرژي و هزينه زيادي شرکت مخابرات ايران تحميل مي کند و شايد به همين دليل هم ، مسئولان اين شرکت اقدام به چنين کاري را مغاير با منافع مخابرات و اساسا خارج از حيطه وظايف خود بدانند.
اما، نکته قابل توجه اين است که بيشترين ميزان مشترک مربوط به اين اپراتور است و به تبع آن ،مسئوليت بروز  مشکلات و معضلات ناشي از توسعه ضريب نفوذ تلفن همراه نيز بر عهده اين شرکت دولتي است .
به همين دليل اميدواريم در آينده اي نزديک ، وزارت ارتباطات به عنوان متولي اصلي ارتباطات کشور با کمک و مشارکت نهادهاي فرهنگساز و دستگاه هاي مرتبط با مسائل اجتماعي زمينه انتشار چنين نامه هاي فرهنگي را فراهم کرده و آنها را از طريق اپراتورهاي مخابراتي توزيع نمايد.
15/13