ابتکار:

سرانجام غول مخابرات بورسي شد

روزنامه ابتکار در شماره امروز خود گزارشي با عنوان " و سرانجام غول مخابرات بورسي شد " را منتشر کرده که دراين مطلب به بحث خصوصي سازي مخابرات و ورود سهام اين شرکت در بورس اشاره شده است .