مردم سالاري:

انتقاد يک مشترک

روزنامه مردم سالاري در شماره امروز خود انتقاد يک مشترک را در خصوص آنتن دهي ضعيف تلفن همراه در خيابان مجيديه شمالي منتشر کرده است .