تا پايان برنامه چهارم توسعه؛

ارتباطات پنج درصد سبد هزينه خانوار ايراني را به خود اختصاص مي دهد

موبنا- يک عضو هيات علمي دانشگاه با بيان اين که در زمان حاضر سرانه هزينه خانوار ايراني از بحث ارتباطات بيش از دو درصد است،گفت:در برنامه چهارم توسعه پنج درصد از سبد هزينه خانوار ايراني به ارتباطات اختصاص يافته است.

دکتر محمدمهدي ترابي در گفت وگو با خبرنگار موبنا با اشاره به لزوم پرداختن به تکنولوژي هاي ارتباطي در کشور، اظهار داشت: باتوجه به بودجه سرانه کشور و درآمد ناخالص مي توان از اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش ارتباطات فراتر رفت .
وي با تاکيد بر اينکه،در حوزه ارتباطات ساير کشورها به سرعت در حال رشد هستند يادآور شد: با توجه به پتانسيل هاي موجود در کشور نبايد از اين عرصه عقب بمانيم.
ترابي به خصوصي سازي به عنوان يکي از عوامل موثر در توسعه ارتباطات کشور اشاره کرد و گفت: طبق آمار بانک جهاني در خصوص توسعه مخابرات در دنيا مشخص شده که مخابرات دولتي در دنيا بيش از 11 درصد رشد نداشته است و حال آن که مخابرات خصوصي بيش از 25 درصد رشد جهاني را به همراه دارد.
اين استاد دانشگاه از توسعه کيفي مخابرات در کشور به عنوان مهم ترين پارامتر توسعه کمي نام برد و تصريح کرد: در شرايطي که توسعه کمي ضعيف است، نمي توان انتظار کيفيت داشت.
به گفته وي با رسيدن به اهداف چشم انداز بيست ساله کشور، کاهش تصدي گري دولت ، ارتقاي توليد داخلي و امنيت ملي و نيز آزاد سازي و رقابت در اين حوزه را خواهيم داشت.
128/ 13