راه اندازي 7 آنتن BTS در كرمان

در راستاي توسعه شبكه تلفن همراه كشور و نصب آنتن هاي BTS كه به ميزان قابل توجهي باعث بهبود كيفيت اين شبكه ارتباطي مي شود ؛

 7 دستگاه آنتن تلفن همراه در روستاهاي دره در رفسنجان ، شهرك مطهري كرمان ، بهداري كهنوج ، تپه هشوئي زرند، فني حرفه اي جيرفت ، چاه حاجي كهنوج ، بيمارستان مرادي رفسنجان واقع در استان كرمان نصب و راه اندازي شد .