راه اندازي سايت WLL-GSM در خراسان رضوي

شرکت مخابرات ايران - در راستاي توسعه شبكه مخابرات روستايي كشور و بهره مند ساختن هر چه بيشتر هموطنان روستايي از مزاياي ارتباطات تلفنـــي كه تحول بي سابقه اي را در مناسبت هاي اقتصادي ـ اجتماعي اين مناطق به وجود خواهد آورد

ارتباط روستاي ملك آباد از سايت خرگوشي در شهرستان تربت جام و روستاي سنگ سفيد از سايت خيرآباد در شهرستان چناران واقع در استان خراسان رضوي ، از طريق WLL-GSM راه اندازي شد .