راه اندازي 3 مركز سوئيچ در اصفهان

مخابرات ايران-در ادامه اجـــراي طرح توسعه شبكه تلفن ثابت كشور در اقصي نقاط ميهن اسلامي

در ادامه اجـــراي طرح توسعه شبكه تلفن ثابت كشور در اقصي نقاط ميهن اسلامي و بهره مند ساختن هر چه بيشتر هموطنان از اين وسيله ارتباطي ، 3 مركز تلفن سوئيچ در شهرستان هاي بويين و مياندشت از توابع داران ، قميشلو از توابع دهاقان و ونك از توابع سميرم در استان اصفهان با مجموع منصوبه 4340 شماره نصب و راه اندازي شد .