مدير کل بهينه‌سازي شرکت ارتباطات سيار خبر داد:

تكميل پوشش شبكه‌ي تلفن ‌همراه در ايستگاه‌هاي مترو

ايسنا- اصلاح كليه‌ي سايت‌هاي داراي پوشش اضافي در تهرانبه گفته‌ي مدير کل بهينه‌سازي شرکت ارتباطات سيار از تعداد 800 سايت داراي پوشش اضافي در تهران، كار اصلاح بيش از دوسوم از اين سايت‌ها انجام شده و حدود 150 سايت ديگر باقي‌ مانده است.

مجيد مختارنيا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده قرار است كار اصلاح كليه‌ي اين سايت‌ها در تهران تا پايان شهريورماه به طور كامل برطرف شود كه اكنون بخش عمده‌اي از آن برطرف شده است و تعداد كمي باقي‌ مانده است.
وي با بيان اين كه بحث افزايش ظرفيت مراکز بر اساس برنامه‌ي توسعه شبکه در تهران و در کليه استان‌ها نيز در حال انجام است، گفت: مطابق طرح جامع توسعه‌ي شبکه در استان تهران، بحث افزايش ظرفيت مراکز BSC را در دست اجرا داريم که اين توسعه عمدتا در شبکه‌ي NSS وDSS در حال انجام است.
مدير کل بهينه‌سازي شرکت ارتباطات سيار در ادامه درباره آنتن‌دهي نامناسب تلفن همراه در برخي از ايستگاه‌هاي مترو يا در مسيرهاي مختلف بين ايستگاهي گفت: در بعضي از ايستگاه‌هاي مترو هنوز تجهيزات نصب نشده و پوشش کامل ايجاد نشده است به همين دليل تلفن همراه در آن مناطق به خوبي آنتن نمي‌دهد اما در برنامه داريم تا کار پوششي را در همه‌ي مناطق و ايستگاه‌هاي مترو انجام دهيم كه البته کار نصب تجهيزات در مترو بايد در ساعات خاصي و با ملاحظات اجرايي انجام شود.