با اجراي عمليات کابل برگردان

3 مركز مخابراتي تهران توسعه مي يابد

موبنا- عمليات كابل برگردان با هدف توسعه در مراكز مخابرات بعثت، شهيد اكبري و شهيد دستغيباز امروز آغاز مي شود.

 به گزارش خبرنگار موبنا به نقل از روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، با اجراي عمليات مذكور ارتباط تلفني مشتركان در مركز مخابرات بعثت با پيش‌شماره‌هاي 5530 الي 5533، 5505 الي 5507 در محدوده خيابان قرباني، ابريشم همداني و قرباني (سمندر) با اختلال همراه است.
 در مركز مخابرات شهيد اكبري با پيش‌شماره‌هاي 7722 الي 7735، 7739، 7796، 7778 و 7779 در محدوده خيابان جشنواره علي دهقان، شهيد محمدي و اسفنداني حداكثر به مدت 72 ساعت با مشکل همراه است.
و در مركز مخابرات شهيد دستغيب با پيش‌شماره‌هاي 2270 الي 2274 در محدوده مركز مخابرات مذكور حداكثر به مدت 48 ساعت با اختلال همراه است.
117/13