جام جم:

مزاحمت هاي مدرن

هفته نامه کليک جام جم در شماره امروز خود گزارشي با عنوان " مزاحمت هاي مدرن " را به قلم امين رحيمي منتشرکرده که دراين مطلب به بحث آسيب شناسي پيامک ها و تاثير آن بر روابط اجتماعي افراد اشاره شده است .