خراسان:

انتقاد يک مشترک

روزنامه خراسان در شماره امروز خود انتقاد يک مشترک را در خصوص انتظارات بيش از حد برخي از مشترکان از سيم کارت هاي 10 هزار توماني ايرانسل منتشر کرده است .