ترك سل حاضر به شركت در مزايده اپراتور سوم نشد

ايلنا-شركت اپراتوري تركسل بعد از رد دعوت ايران در زمينه حضور مزايده اپراتور سوم تلفن همراه در كشور روند شكايت خود را ادامه داد.

به گزارش ايلنا؛ بهرام حسن زاده مشاور مطبوعاتي سابق شركت ترك سل در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: مسوولين كشور از شركت ترك سل به طور غير رسمي جهت حضور در مزايده اپراتور سوم تلفن همراه دعوت به عمل آوردند ، ولي اين شركت با رد درخواست متوليان برگزاري مزايده اپراتور سوم تلفن همراه ايران راه شكايت را در پيش گرفتند.
وي تصريح كرد: شركت ترك سل شكايت خود از ايران را به ديوان تجاري، اداري پاريس ارايه كرده و 9 ميليارد و 800 ميليون دلار هم ( مبلغي در حدود 10 ميليارد تومان) ادعاي خسارت كرده است.
حسن زاده خاطر نشان كرد: ديوان اداري ، تجاري پاريش براي بررسي به اين پرونده يك دوره سه ماهه قرار داده است و بعد راي نهايي خود را صادر مي كند،اين دوره به پايان ارديبهشت ماه جاري به اتمام مي رسيد ولي هنوز راي نهايي از سوي اين ديوان ارائه نشده است.