مخابرات 490 ميليارد تومان به دولت بدهکار است

موبنا- براساس پروانه فعاليت اپراتور اول ، شركت سهامي مخابرات ايران بايد 490 ميليارد تومان ظرف 4 سال به دولت پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار موبنا پس از تعيين چگونگي و نحوه پرداخت بدهي مخابرات به دولت، روز گذشته پروانه اين اپراتور به صورت رسمي توسط سازمان تنظيم مقررات به شرکت مخابرات ايران ابلاغ شد.
براين اساس مقرر شد تا اپراتور اول مخابرات کشور مبلغ  490 ميليارد تومان از باقيمانده ارزش پروانه اين شركت را ، طي چهار سال و در چهار قسط به سازمان تنظيم مقررات بپردازد.
گفتني است ارزش پروانه شركت مخابرات براي 21 ميليون مشترك تلفن‌همراه و 23 ميليون مشترك تلفن ثابت، 7 هزار و 566 ميليارد ريال تعيين شده است.
صدور پروانه شركت مخابرات ايران يکي از مواردي بود که خصوصي سازي مخابرات را بارها به تاخير انداخت.
128/13