در همدان WLL راه اندازي 2 سايت

مخابرات ايران- در ادامه اجراي طرح توسعه شبکه مخابرات روستايي کشور و بهره مند ساختن هر چه بيشتر هموطنان روستايي از مزاياي ارتباطات تلفني که به ميزان قابل ملاحظه اي بر مناسبتهاي اقتصادي – اجتماعي آنان تاثير خواهد گذاشت

، دو سايت WLL در روستاهاي چپقلو از توابع شهرستان بهار و روستاي حسين آباد شاملو از توابع شهرستان ملاير واقع در استان همدان راه اندازي شد