کيهان:

گوشي هاي 35 ميليون توماني در بازار تهران

روزنامه کيهان در شماره امروز خود خبري با عنوان " گوشي هاي 35 ميليون توماني در بازار تهران " را به نقل از ماهنامه تلفن همراه منتشر کرده که دراين مطلب آمده است گوشي تلفن همراه با پوشش الماس و به قيمت 35 ميليون تومان وارد بازار شد .