علم روز :

ورود سيم کارت هاي 150 هزار توماني و افزايش قيمت سيم کارت هاي دائم 0912

هفته نامه علم روز در شماره جديد خود خبري با عنوان " ورود سيم کارت هاي 150 هزار توماني و افزايش قيمت سيم کارت هاي دائم 0912 " را منتشر کرده که دراين مطلب آمده است سيم کارت هاي 150 هزار توماني سبب افزايش قيمت سيم کارت هاي دايمي 0912 و به وجود آمدن تعادل نسبي در بازار سيم کارت ها شده است .